Jaarverslag

Jaarverslag Coach4You Venray 2019 -2020

Algemeen:
Coach4You is een landelijk project dat in Venray al meer dan tien jaar actief is. Ze zorgt ervoor dat kinderen in de brugklas ondersteund kunnen worden door coaches. De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is immers een grote stap voor kinderen. Zij hebben daar vaak hulp bij nodig. Een basisschool, die weet dat een leerling die hulp thuis niet krijgt, kan de leerling aanmelden voor Coach4You. Ook ouders kunnen in overleg met de basisschool een leerling aanmelden. In maart worden alle basisscholen binnen Venray via de mail op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van het project Coach4You en worden er aanmeldingsformulieren verzonden. In mei worden de ouders en de scholen op de hoogte gebracht door het projectteam of er begeleiding mogelijk is. In juni vinden er kennismakingsgesprekken plaats met het projectteam, coach en ouders en scholen.

Coach4You Venray wordt gevormd door het projectteam en begeleiders:
Het projectteam bestaat uit:
Hannah van der Borst, voorzitter
Marleen Sijberts, vicevoorzitter en secretaris
Het projectteam bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie.
Ton Beterams( DOEN Venray)) is verantwoordelijk voor de financiën.
Er zijn d.d. 01-09-2020 zeventien vrijwillige coaches, waarvan veertien coaches actief betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen. De coaches vormen de spil van het project Coach4You en zijn uitermate belangrijk in de begeleiding van de leerlingen.

Overzicht september 2019 – juni 2020

september 2019: Coach4You Venray is gestart met de begeleiding van veertien leerlingen van negen verschillende basisscholen met een advies van VMBO- B tot HAVO-VWO-niveau.
Er is een bijeenkomst geweest met coaches en mentoren van het VO Raaylandcollege Venray en VO Metameer Stevensbeek over de te begeleiden leerlingen.
november 2019: Het projectteam heeft de landelijke coördinatorendag Coach4You in Amersfoort bijgewoond. Er zijn contacten gelegd met het projectteam Coach4You Maastricht en Roermond om te gaan samenwerken. Er zullen naar behoefte gezamenlijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Tijdens de landelijke coördinatorendag is een banner verstrekt ter promotie voor Coach4You. Hannah van der Borst heeft zich aangemeld voor het herschrijven van een handleiding voor de landelijke Coach4You.
december 2019: Er zijn zeven begeleidingstrajecten gestopt: zes leerlingen volgens protocol : na anderhalf jaar begeleiding stopt het traject: de zes leerlingen doen het uitstekend op het VO en hebben het geadviseerde schooladvies gehandhaafd en enkele leerlingen zijn doorgestroomd naar een hoger niveau. Eén leerling had de extra begeleiding niet meer nodig en doet het uitstekend op het VMBO KT. Bij drie leerlingen is het begeleidingstraject voortgezet ivm de thuissituatie, ziekte en pestgedrag.
maart 2020: De basisscholen in Venray zijn geïnformeerd over het project Coach4You en hebben aanmeldingsformulieren en folders ontvangen.
Vanwege de uitbraak van COVID-19 zijn alle coaches op de hoogte gebracht om de aangekondigde maatregelen van het kabinet te handhaven in de begeleiding : www.rivm.nl /coronavirus
mei 2020: Er zijn twaalf leerlingen aangemeld voor het project Coach4You en elf leerlingen hebben een coach toegekend gekregen. De aangemelde leerlingen komen van de volgende scholen: SBO Focus (1), de Klimboom (3), de Meent (1), de Bongerd (2), Coninxhof (1), de Hommel (1), de Kruudwis (1), de Meulebeek (1), de Peddepoel (1).
Eén traject is niet doorgegaan, omdat tijdens het kennismakingsgesprek de leerling en ouders de toegekende coach te oud vonden.
Overleg met penningmeester Ton Beterams over de begroting Coach4You 2021.
Juli 2020: Coach4You heeft tijdens een gezamenlijke lunch afscheid genomen van Gerry Houben, Leo Wethly, en Peter Niens.
Er beginnen twee nieuwe coaches bij Coach4You: Eveline Morjaan en Lars de Haas.
Algemeen: Er is vier keer vergaderd op locatie DOEN Venray. Er is in september 2019 één bijeenkomst met het VO op het Raaylandcollege en op Metameer Stevensbeek geweest. Vanwege het coronavirus is er vaker per mail of facetime gecommuniceerd met de coaches.
De nieuwsbrieven van de landelijke Coach4You worden maandelijks naar de coaches gemaild.
De website is actief en wordt goed onderhouden door de webmaster: Leo Wethly.
De opkomst van de vergaderingen is positief en het blijft een uitdaging om het gevoel van betrokkenheid en te leren van elkaars expertises te versterken.
Er is één keer een artikel geplaatst in de plaatselijke weekkrant (Peel en Maas) over Coach4You en op diverse locaties zijn folders gelegd. De banner is ter promotie van Coach4You een aantal keren in openbare ruimtes geplaatst.
Financiën: De gemaakte uitgaven Coach4You zijn bekend bij de penningmeester van Coach4You : Ton Beterams (tonbeterams@gmail.com).

Verslag: Hannah van der Borst