Jaarverslag

Jaarverslag september 2020 – juni 2021

Algemeen:

Coach4You is een landelijk project dat in Venray al meer dan tien jaar actief is. Coach4you Venray wil een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Zij wil de kans op een succesvolle school-en loopbaancarrière van kwetsbare leerlingen in het voortgezet onderwijs vergroten.
Coach4You Venray zorgt ervoor dat kinderen in de brugklas ondersteund kunnen worden door vrijwillige coaches. De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is immers een grote stap voor kinderen. Zij hebben daar vaak hulp bij nodig.
Basisscholen binnen de gemeente Venray, kunnen leerlingen aanmelden voor een begeleidingstraject Coach4You, waarvan mogelijk verwacht wordt, dat ze die hulp thuis niet krijgen of de hulp extra nodig hebben. Ook ouders kunnen in overleg met de basisschool een leerling aanmelden.

In maart worden alle basisscholen binnen Venray via de mail op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van het project Coach4You en worden er aanmeldingsformulieren verzonden.
In mei worden de ouders en de scholen op de hoogte gebracht door het projectteam of er begeleiding mogelijk is.
In juni vinden er kennismakingsgesprekken plaats met leerlingen, ouders , leerkracht(en) groep 8, intern begeleider(s), coaches en het projectteam.

Coach4You Venray wordt gevormd door het projectteam en begeleiders:

Het projectteam bestaat uit:
Hannah van der Borst, voorzitter
Marleen Sijberts, vicevoorzitter
Het projectteam bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie.

Er zijn veertien vrijwillige coaches, waarvan elf coaches actief betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen.
De coaches vormen de spil van het project Coach4You en zijn uitermate belangrijk in de begeleiding van de leerlingen.
Ton Beterams, penningmeester DOEN Venray is verantwoordelijk voor de financiën.

Overzicht september 2020 – juni 2021

september 2020:

Vanwege de uitbraak van COVID-19 zijn alle coaches op de hoogte gebracht om de aangekondigde maatregelen van het kabinet te handhaven in de begeleiding : www.rivm.nl /coronavirus
Coach4You Venray is gestart met de begeleiding van elf leerlingen van acht verschillende basisscholen met een advies van VMBO- B tot HAVO-VWO-niveau. Aan drie leerlingen is géén begeleidingstraject toegekend, vanwege het overstijgen van het doel van Coach4You Venray.
Er is géén bijeenkomst geweest met coaches en mentoren van het VO Raaylandcollege Venray en VO Metameer Stevensbeek over de te begeleiden leerlingen vanwege de coronamaatregelingen. De coaches hebben zèlf contact gezocht met de mentoren van het VO over het begeleidingstraject Coach4You Venray.
Geplande vergadering Coach4You Venray is vanwege de coronamaatregelingen niet doorgegaan.
Er is door de landelijke Coach4You een nieuwe uitvoering van het Handboek en Handreiking Coach4You verstrekt, geschreven door Karel Bueno de Mesquita, Mieneke Zander en Hannah van der Borst.

oktober 2020:

Indienen jaarverslag Coach4You Venray tijdens een overleg met DOEN en Mariska Boon van de gemeente Venray.

december 2020:

Er zijn elf begeleidingstrajecten gestopt:
Zeven leerlingen volgens protocol : na anderhalf jaar begeleiding stopt het traject: de zeven leerlingen doen het uitstekend op het VO en hebben het geadviseerde schooladvies gehandhaafd en enkele leerlingen zijn doorgestroomd naar een hoger niveau.
Drie leerlingen hadden de extra begeleiding niet meer nodig en doet het uitstekend op het VO.
Bij één leerlingen is het begeleidingstraject stopgezet ivm onduidelijke afspraken in de thuissituatie, waardoor er te vaak afspraken niet werden nagekomen.
Er is een digitaal overleg via Zoom met de landelijke Coach4You en coördinatoren.
Vergadering coach4You Venray waarin op verzoek van de landelijke Coach4You het Handboek en de Handreiking Coach4You gekopieerd en gebonden worden uitgereikt aan de coaches. Eveneens te lezen op de website Coach4You Venray.
Het jaarplan C4YVenray is door de gemeente Venray geaccepteerd en de subsidie is toegekend.

maart 2021:

De basisscholen in Venray zijn geïnformeerd over het project Coach4You en hebben aanmeldingsformulieren en folders ontvangen.

mei 2021:

Er zijn dertien leerlingen aangemeld voor het project Coach4You en elf leerlingen hebben een coach toegekend gekregen.
De aangemelde leerlingen komen van de volgende scholen: Montessori (1), SBO Focus (1), de Klimboom (3), de Meent (1), Kruudwis (1), Coninxhof (3), de Meulebeek (2) en Krokodaris (1)
Er is één traject niet toegekend vanwege te zware problematiek en een leerling heeft aangegeven géén traject te willen.

juni 2021:

Coach4You heeft tijdens een gezamenlijke lunch afscheid genomen van de coaches: Amina Sebbar, Jet Manders, Mariëlle Alders en de coördinatoren: Marleen Sijberts en Hannah van der Borst.
Miv september 2021 wordt Alda Haegens de nieuwe voorzitter/ coördinator van Coach4You Venray en starten er vier nieuwe coaches: Annie Engels, Wendy Franssen, Els Hintzen en Peter Bouten.

Algemeen:

Vanwege het coronavirus is er slechts één keer vergaderd op locatie DOEN Venray. Gedurende het hele schooljaar is er regelmatig telefonisch en digitaal overleg met de coaches en de coördinatoren geweest.
De nieuwsbrieven van de landelijke Coach4You worden maandelijks naar de coaches gemaild.
De website is actief en wordt goed onderhouden door de webmaster: Leo Wethly.
Er zijn een aantal open zondagen geweest van DOEN, waarbij coördinatoren van Coach4You Venray aanwezig waren met de banner van C4Y om informatie over C4Y te geven en nieuwe coaches te enthousiasmeren.
Landelijke C4Y organiseert regelmatig een digitaal vragenuurtje voor de coördinatoren en verslagen worden gemaild.
Hulpwijzer Venray is aangepast met nieuwe informatie over Coach4You Venray.

Financiën:

De gemaakte uitgaven Coach4You zijn bekend bij de penningmeester van DOEN:
Ton Beterams (tonbeterams@gmail.com).


Verslag: Hannah van der Borst