Jaarverslag

Jaarverslag Coach4you Venray 2017 -2018
Onderstaand jaarverslag geeft in het kort een beeld van de verrichte activiteiten gedurende het afgelopen schooljaar.

Het Coach4you-project in Venray
Coach4you is een landelijk project dat in Venray al tien jaar actief is. Ze zorgt ervoor dat kinderen in de brugklas ondersteund kunnen worden door coaches. De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is immers een grote stap voor kinderen. Zij hebben daar vaak hulp bij nodig. Een basisschool, die weet dat een leerling die hulp thuis niet krijgt, kan de leerling aanmelden voor Coach4you. In maart worden alle basisscholen binnen Venray via de mail op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van het project Coach4you en worden er aanmeldingsformulieren verzonden. 

Coach4you Venray – projectteam en coaches:
* Het projectteam bestaat uit Hannah van der Borst (vz), Marleen Sijberts (vice-vz en secr), Victor Weijs, brugfunctie tussen Coach4you Venray en Seniorservice Venray. Het projectteam de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie. Bert Suijlen (Seniorservice Venray) is verantwoordelijk voor de financiën.
* Er zijn dertien vrijwillige coaches, waarvan tien coaches actief betrokken bij de begeleiding van leerlingen. De coaches vormen de spil van het project coach4you en zijn uitermate belangrijk in de begeleiding van de leerlingen.

Overzicht  september 2017 – juli 2018
September 2017:
Coach4you Venray is september 2017 gestart met de begeleiding van tien leerlingen van vijf verschillende basisscholen; hun schooladvies varieerde van VMBO- B tot HAVO-VWO-niveau.
Oktober 2017:
Door negen coaches inclusief het projectteam is er een landelijke verdiepingscursus gevolgd. De cursus werd verzorgd door Katja van Beugen, landelijk projectleider Coach4you.
December 2017:
* Er zijn acht begeleidingstrajecten gestopt. Zes leerlingen volgens protocol, die het uitstekend doen op het VO en waarvan het geadviseerde schooladvies is gehandhaafd of zelfs mochten doorstromen naar een hoger niveau. Twee  leerlingen hadden de extra begeleiding tussentijds reeds niet meer nodig en doen het uitstekend op het VO.
* Al
le vrijwilligers hebben een VVV-bon twv €10.– met kerstkaart ontvangen en ’n uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie van SeniorService Venray.
Maart 2018:
De website van Coach4you Venray (www.coach4youvenray.nl) is officieel actief en a
lle coaches hebben een eigen e-mailaccount gekregen. Coach4youvenray is ook te volgen op facebook:  https://www.facebook.com/coach4youvenray.nl/
De scholen zijn geïnformeerd over het project Coach4you en hebben aanmeldingsformulieren ontvangen.
Mei 2018:
* Er zijn zestien leerlingen aangemeld voor het project Coach4you en dertien leerlingen hebben een coach toegekend gekregen. De aangemelde leerlingen komen van de volgende scholen: SBO Focus (4), de Klimboom (4)), de Meent (2),  de Bongerd (3), Coninxhof  (1), Islamitische school (1), de Hommel (1). De overige drie leerlingen hebben géén coach toegekend gekregen, omdat de hulpvraag niet toereikend was en er reeds extra hulp binnen het gezin was (gezinscoach).
* De nieuwe privacywet is van kracht. Ook  voor Coach4you geldt alert te zijn op het omgaan met persoonsgegevens.  Formulieren zullen inhoudelijk worden aangepast. Bij het openbaar maken van gegevens of foto’s wordt toestemming gevraagd van betrokkenen.  Het projectteam bewaart gegevens van coach4you in de kluis van Senior Servicecentrum Venray.
* Het projectteam heeft deelgenomen aan de algemene ledenvergadering van Seniorservice Venray. Er zijn een tweetal vergaderingen geweest met de gemeente Venray t.a.v. zorgoverleg, waarin Coach4you zichtbaar wordt op de nieuwe sociale kaart van de gemeente Venray.
*
Leo Wethly heeft drie keer een workshop “Werken met WordPress” opgezet voor medewerkers van Seniorservice en projectteam Coach4you Venray. Vanuit het projectteam heeft Hannah van der Borst deelgenomen aan de workshops. Leo is de webmaster van de website van Coach4you Venray en Hannah is redacteur.
Juli 2018:
Coach4you heeft tijdens een lunch afscheid genomen van twee coaches: Loes Ewalts en Theo Hoebergen. Beiden hebben een VVV-bon gekregen voor  de inzet voor C4Y in de afgelopen jaren. Drie coaches (Alda Haegens, Rian Stiphout en Lou Gillissen) hebben aangegeven tijdelijk te stoppen en zullen na een jaar weer inzetbaar  zijn. Een nieuwe coach ( Marian Creemers) heeft zich door privéomstandigheden afgemeld. Er beginnen drie nieuwe coaches bij C4Y: Ria Hartman, Gonnie de Boer en Chris Hellegers. Zij hebben zich opgegeven voor de landelijke basis –en verdiepingscursus.

Algemeen:
* Er is zes keer vergaderd op locatie Senior ServiceCentrum Venray. Er is in september één bijeenkomst met het VO op het Raaylandcollege geweest. Er zijn van alle bijeenkomsten notulen gemaakt. De vergaderdata worden tijdig doorgegeven, de agenda wordt tijdig verstuurd, de inhoud van de vergadering is aangepast. Het projectteam ziet het als een uitdaging om het gevoel van betrokkenheid en het leren van elkaars expertises te versterken.
* Er is twee keer een artikel geplaatst in het plaatselijk weekkrantje ( Peel en Maas)over Coach4you en op diverse locaties zijn folders gelegd.

Financiën:
De gedane uitgaven Coach4you zijn bekend bij
Bert Suilen, de penningmeester van Seniorservice Venray / Coach4you Venray.