Jaarverslag

Jaarverslag Coach4you Venray 2018 -2019

Algemeen:
Coach4you is een landelijk project dat in Venray al meer dan tien jaar actief is. Ze zorgt ervoor dat kinderen in de brugklas ondersteund kunnen worden door coaches. De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is immers een grote stap voor kinderen. Zij hebben daar vaak hulp bij nodig. Een basisschool, die weet dat een leerling die hulp thuis niet krijgt, kan de leerling aanmelden voor Coach4you. Ook ouders kunnen in overleg met de basisschool een leerling aanmelden.

In maart worden alle basisscholen binnen Venray via de mail op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van het project Coach4you Venray en worden er aanmeldingsformulieren verzonden. In mei worden de ouders en de scholen op de hoogte gebracht door het projectteam of er begeleiding mogelijk is. In juni vinden er kennismakingsgesprekken plaats met het projectteam, coach en ouders en scholen.

Coach4you Venray wordt gevormd door het projectteam en begeleiders. Het projectteam bestaat uit:
Hannah van der Borst, voorzitter
Marleen Sijberts, vicevoorzitter en secretaris
Victor Weijs, brugfunctie tussen Coach4you Venray en Seniorservice (nu DOEN!) Venray
Het projectteam bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie.
Bert Suijlen van Seniorservice (nu DOEN!) Venray is verantwoordelijk voor de financiën.
Er zijn veertien vrijwillige coaches, waarvan elf coaches actief betrokken bij de begeleiding van leerlingen. De coaches vormen de spil van het project coach4you en zijn uitermate belangrijk in de begeleiding van de leerlingen.

Overzicht september 2018 – juni 2019

september 2018:

 • Coach4you Venray is gestart met de begeleiding van elf leerlingen van vijf verschillende basisscholen met een advies van VMBO- B tot HAVO-VWO-niveau.
 • Er is een bijeenkomst geweest met coaches en mentoren van het VO Raaylandcollege Venray en VO Metameer Stevensbeek over de te begeleiden leerlingen.

november 2018:
Het projectteam heeft de landelijke coördinatorendag Coach4You in Amersfoort bijgewoond. Er zijn contacten gelegd met het projectteam Coach4You Maastricht en Roermond om te gaan samenwerken. Er zullen naar behoefte gezamenlijke bijeenkomsten worden georganiseerd.

december 2018:

 • Er zijn zeven begeleidingstrajecten gestopt: zes leerlingen volgens protocol : na anderhalf jaar begeleiding stopt het traject: de zes leerlingen doen het uitstekend op het VO en hebben het geadviseerde schooladvies gehandhaafd en enkele leerlingen zijn doorgestroomd naar een hoger niveau. Eén leerling had de extra begeleiding niet meer nodig en doet het uitstekend op het VMBO KT. Bij drie leerlingen is het begeleidingstraject voortgezet ivm de thuissituatie, ziekte en pestgedrag.
 • Alle vrijwilligers hebben een uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie van SeniorService (nu DOEN!) Venray ontvangen.
 • Hulpwijzer Venray met verwijzing naar Coach4You Venray is online: https://hulpwijzer.venray.nl

januari 2019:
Twee coaches hebben deelgenomen aan de studiedag van Coach4You in Maastricht.

februari 2019:
Vanuit Maatjeswerk 1ejaars leerlingen van de Gildeopleidingen Venray komt een aanvraag om stage te lopen bij Coach4You Venray en de mogelijkheid om een pilot op te zetten om kwetsbare jongeren van groep 8 en de brugklas te begeleiden. Het projectteam heeft een aantal gesprekken gevoerd met de mentor en betreffende leerlingen van de Gildeopleidingen. Er wordt gedacht aan de opzet van ’ambassadeur’ om in groep 8 voorlichting te geven over de overgang naar de brugklas en een enquête te houden onder deze leeftijdsgroep.

maart 2019:
De basisscholen in Venray zijn geïnformeerd over het project Coach4you en hebben aanmeldingsformulieren en folders ontvangen.
mei 2019:

 • Er zijn twintig leerlingen aangemeld voor het project Coach4you en veertien leerlingen hebben een coach toegekend gekregen. De aangemelde leerlingen komen van de volgende scholen: SBO Focus (5), de Klimboom (4)), de Meent (2), de Bongerd (1), Coninxhof (1), Krokodaris (2), de Hommel (3), St.Oda (1), de Keg (1). De overige zes leerlingen hebben géén coach toegekend gekregen, vanwege verhuizing van één leerling en te weinig coaches.
 • De privacywet is van kracht. Coach4you Venray is alert op het omgaan met persoonsgegevens. Aanmeldformulieren zijn inhoudelijk aangepast. Bij het openbaar maken van gegevens of foto’s wordt toestemming gevraagd aan betrokkenen. Bij het mailen van een bericht naar de coaches ‘bcc’ gebruiken. Het projectteam bewaart gegevens van coach4you in de kluis van SeniorService (nu DOEN!) Venray.
 • Een van de leden van het projectteam heeft deelgenomen aan de algemene ledenvergadering van SeniorService (nu DOEN!) Venray.
 • Mutaties Projectteam. Er heeft een wisseling plaats gevonden binnen het projectteam. Victor Weijs is voorzitter van SeniorService (nu DOEN!) Venray en Henk de Visser vervult de brugfunctie tussen Coach4You en SeniorService (nu DOEN!) Venray.
 • Er is een overleg geweest met de gemeente Venray t.a.v. zorgoverleg, waarin ervaringen van Coach4you Venray zijn gedeeld met andere hulpinstanties.

Juli 2019:

 • Coach4you Venray heeft tijdens een gezamenlijke lunch afscheid genomen van Victor Weijs. Gonnie de Boer heeft aangegeven te stoppen met coachen vanwege werkzaamheden. Chris Hellegers is vanwege persoonlijke omstandigheden na enkele maanden gestopt.
  Er beginnen drie nieuwe coaches bij Coach4You Venray: Dorothy- Jane Bont, Marita Muller-Boekelman en Peter Niens. Dorothy en Marita hebben zich opgegeven voor de landelijke basis –en verdiepingscursus.
 • Algemeen: Er is zes keer vergaderd op locatie Seniorservice (nu DOEN!) Venray. Er is in september 2019 één bijeenkomst met het VO op het Raaylandcollege en op Metameer Stevensbeek geweest.
 • De website is actief en wordt goed onderhouden door de webmaster: Leo Wethly. Facebook Coach4You is niet meer actief.
 • Twee leerlingen van Metameer brugklas hebben bij een vergadering uitleg gegeven over het systeem Its learning.
  De opkomst van de vergaderingen is sterker geworden, toch blijft het een aandachtspunt om de deelname aan de vergaderingen actief betrokken te houden. De vergaderdata en agenda worden tijdig doorgegeven. Het blijft een uitdaging om het gevoel van betrokkenheid en te leren van elkaars expertises te versterken.
 • Er is één keer een artikel geplaatst in de plaatselijke weekkrant (Peel en Maas) over Coach4you Venray en op diverse locaties zijn folders gelegd.
 • Financiën: De uitgaven van Coach4you Venray zijn bekend bij de penningmeester van Coach4you Venray: Bert Suilen (bert.suilen@gmail.com).

Verslag: Hannah van der Borst